ประวัติความเป็นมา กก.สืบสวน.บก.น.7
 

กองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 7
 เป็นส่วนราชการระดับกองกำกับการ สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล7  กองบัญชาการตำรวจนครบาล7 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เป็นส่วนราชการที่แยกมาจาก กองกำกับการสืบสวนสอบสวน
กองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี  กล่าวคือได้มีการจัดตั้งกองกำกับการสืบสวนสอบสวน
กองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี  ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ.2503  โดยมีที่ทำการอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บริเวณ สน.นางเลิ้ง ปัจจุบัน)  ต่อมาได้
เกิดเหตุจลาจลเมื่อวันที่ 14  ตุลาคม  2516  ที่ทำการถูกเผา  ได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่กองบังคับการตำรวจดับเพลิง
(พญาไท)  และเมื่อวันที่ 19  พฤศจิกายน 2516  ได้ย้ายที่ทำการไปตั้ง อยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ
  ต่อมาเมื่อวันที่  8  ตุลาคม 2518  จึงได้ขออนุมัติใช้ที่ทำการเดิมของ สน.บางกอกน้อย 
เลขที่ 550  บริเวณวัดอมรินทราราม แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร เป็นที่ทำการในปัจจุบัน
ต่อมาเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2540  ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติใหม่ ยกเลิก
กองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ, ใต้ และธนบุรี แล้วตั้งเป็นกองบังคับการตำรวจนครบาล 1- 9
  โดยมีกองกำกับการสืบสวนสอบสวนประจำแต่ละกองบังคับการ  จึงมีการจัดตั้งเป็น
 “กองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 7”  และได้ใช้ที่ทำการของ   
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลธนบุรี เป็นที่ทำการ   ต่อมาในปี พ.ศ.2548  มีการปรับโครงสร้าง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติใหม่ จึงได้เปลี่ยนเป็น “กองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 7”ในปัจจุบัน
 
ที่ทำการ : ตั้งอยู่เลขที่  550  ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02 – 412-0723 – 5    โทรสาร : 02 – 412-0726 


 

รายนามผู้บังคับบัญชา
กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลธนบุรี
           
   
     
1
พ.ต.อ.
สมชาย        
บุญลือ  
12 ต.ค.2503  
–17 ก.ย. 2510
2
พ.ต.อ.
ทศพล         
ภวภูตานนท์ 
18 ก.ย.2510  
– 2  มิ.ย.2513
3
พ.ต.อ.
วุฒิ             
จำปีรัตน์
3 มิ.ย.2513  
– 12 ต.ค.2515
4
พ.ต.อ.
สำเนา         
วิทิศวรการ
13 ต.ค.2515  
– 14 ก.พ.2517
5
พ.ต.อ.
วินิจ            
เจริญศิริ
15 ก.พ.2517  
– 5  ก.พ.2518
6
พ.ต.อ.
ไพฑูรย์        
สุวรรณวิเชียร
6  ก.พ.2518  
– 17 ก.ย.2518
7
พ.ต.อ.
ฉลาด          
ทองธารี 
18 ก.ย.2518  
– 9  ส.ค.2519
8
พ.ต.อ.
ลิขิต            
วัฒนปกรณ์ 
10 ส.ค.2519  
– 31 ธ.ค.2520
9
พ.ต.อ.
อำพล        
สุรทิณฑ์ 
1 ม.ค.2521  
– 30 ก.ย.2525
10
พ.ต.อ.
เชาว์            
ประสพสันต์ 
1 ต.ค.2525  
– 30 ก.ย.2526
11
พ.ต.อ.
สินสมุทร      
มุกดาหาร 
1 ต.ค.2526  
– 29 ก.ย.2530
12
พ.ต.อ.
อุไร                
สีอุไรย์  
30 ก.ย.2530  
–  6 พ.ย.2532
13
พ.ต.อ.
สัญจัย            
บุญยเกียรติ์
7 พ.ย.2532  
– 22 ม.ค.2537
14
พ.ต.อ.
วุฒิ             
พิพัฒนบวรกุล
23 ม.ค.2537  
– 31 ม.ค.2538
15
พ.ต.อ.
โกสินทร์       
พินเธาว์  
1 ก.พ.2538  
– 30 พ.ค.2540
         
กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล 7
           
     
1
พ.ต.อ.
โกสินทร์       
หินเธาว์ 
31 ก.พ.2540  
–   9  ก.พ.2542
2
พ.ต.อ.
หาญพล      
นิตย์วิบูลย์ 
10 ก.พ.2541  
–  30 เม.ย.2542
3
พ.ต.อ.
เมธี             
กุศลสร้าง
1 พ.ค.2542  
–  10 พ.ย.2543
4
พ.ต.อ.
อาจินต์        
จารุวร   
10 พ.ย.2543  
–  15 พ.ย.2544
5
พ.ต.อ.
สุวัฒน์         
แจ้งยอดสุข
16 พ.ย.2544  
–  17 ธ.ค.2546
6
พ.ต.อ.
ปรีชา           
ธิมามนตรี
18 ธ.ค.2546  
–  30 ก.ย.2547
7
พ.ต.อ.
เจริญ           
ศรีศศลักษณ์ 
1 ต.ค.2547  
–  31 ต.ค.2548
8
พ.ต.อ.
ไพฑูรย์  
คุ้มสระพรหม 
1 พ.ย.2548  
–   31 ต.ค.2549
9
พ.ต.อ.
กิตติคุณ 
พูลสมบัติ  
1 พ.ย.2549   
-   31 ต.ค.2550
10
พ.ต.อ.
บรรลือศักดิ์ 
ขลิบเงิน
1 พ.ย.2550 
-   ปัจจุบัน

    

 

Best view on Internet Explorer 6.0 or higher, Screen=1024x768 pixels & H-ispeed internet